Cabaret Bisanzio, laboratorio di finzioni > Società > Alla casa

Alla casa

di Edo Grandinetti

il Triangolo nero - firma la petizione

‘Ndi mandamu tutti via, a chissi ccà.
Zingari, rumeni, nivuri, russi, bulgari, mussulmani, marocchini, cinisi. Alla casa.
Cca simu genti per beni. A nùa n’imparanu ca ‘un si futti ‘ntra la casa du ladru. Jativindi vua, prima mu vindi mandamu a cavuci. Ca cchi vi pinsati, ca veniti ccà e trovati a pasqua? Frischi. Futtinu ‘ntra li casi, arrobbanu machini, tenin’i mignotti. Oppuri chilli nivuri, ca piglian’e spacciano. Alla casa mia? E no, belli mia, chissa è roba ca ‘un si tocca. Chissa è roba nostra. Affari dell’Onorata Società. Ppi nun parrari di chilli cinisi. Si rapirin’i negozi e manco n’euru ni vonu dari? Ma ‘nduvi simu? Tutti li negozi cca ni paganu l’affitto. Chi bi criditi, speciali?
Sì, mandamunilli. Via.
E ‘ngrazia di Diu che ci sù sti politici, e ci potimo sempri parrari. C’amu dittu nùa mu fanu ancuna cosa. All’Onorata Società sti genti danu fastidio. E li politici ‘u sanu ca a nua unn’an’infastidiri. C’amu dittu Faciti mo ancuna cosa, ca la genti chissu vò. E stavota amu parratu puru culli comunisti, sì, ca cchi n’indi futt’a nua? L’affari su affari.
C’amu dittu cacciatinilli di cugljiuna, ca chissi s’abusanu cull’affari nostra. E ‘un vi preoccupati, li puttani vi purtamu nua.
E pùa, i politici sù nduvi sù grazie a nua. U sanu ca simu bravi pirsuni. Fimmini e figljoni ‘un li tuccamu. E quando jamu ‘ntra la casa di l’atri, ‘ndi stamu sempi ccu du’ pedi ‘nta na scarpa, senza fari burdelli. O quasi.


16.11.2007 6 Commenti Feed Stampa

  • Argomenti

  • Post simili

  • Post recenti